پرداختهای جهت دار شهرداری تهران و صندوق تامین اجتماعی به مطبوعات
خلاصه:
پرداختهای جهت دار شهرداری تهران و صندوق تامین اجتماعی به مطبوعات


جرس- شنیده های منابع خبری جرس از تهران حاکی از آن است که اخیرا مطبوعات بودجه قابل توجهی از دو منبع جدا از هم دریافت کرده اند. این دو منبع عبارتند از شهرداری تهران و سازمان تامین اجتماعی. مطبوعات در قبال دریافت این بودجه موظفند در تایید عملکرد محمد باقر قالیباف شهردار تهران و سعید مرتضوی مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی مقالات، گزارشها و مصاحبه هایی منتشر کنند.