حضور حامیان جنبش سبز در مراسم ترحیم خواهر محمد خاتمی
خلاصه: