صف های طولانی بیماران محروم در استان هرمزگان
خلاصه: