آقای روحانی به میان ِ معلمان بروید و درد ِ آنان را بشنوید
خلاصه:

داریوش لعل ریاحی:


باز تاب ِ نفسی باید بود
سر به دریای ِ دلی باید زد
اشگ اگر هست در آن ، باید دید
خار اگر مانده در آن ، باید چید
نکته ها را پرسید .
حرف ِ او حرف ِ شماست
این به هم ریختگی است
حرف ِ سرکوب ِ صداست .
رأس ِ فرهنگ اگر حق گوید
چانه اش ، می شکنند
دشمنش می خوانند .
پنبه از گوش درآرید ، به میدان بروید
مثل ِ آنان بشوید
و بپر سید که در سفره چه دارند به کام
چه شرنگی است به جام؟
اولین صبح ِ بهار
گل ِ لبخند نخواهند خرید ؟
بوسه از عشق نخواهند چشید ؟
کودکش کفش ِ نویی کرده به پا؟
شده هم بازی ِ هم بازی ها؟
نفس ِ گرم ِ شما از همه کس داغ تر است
به در آرید کمان
ننشینید زمین .
به توانایی این مردم ِ پاک
می توانید بکوبید به فرق حضرات .

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.