ترانه نوروزی
خلاصه:

داریوش لعل ریاحی :


ژاله ، برگ ِ سبز ِ گل را کرده پاک
تا نریزد اشگ ِ شادی روی خاک


غنچه ها آهسته لب وا می کنند
عطر ِ گل را با زبان ، ها می کنند

 

فرش ِ گل دار ِ قشنگی بر طناب
منتظر تا اوج گیرد ، آفتاب


شیشه های پنجره شفاف و پاک
خانه ها پاکیزه و بی گرد و خاک

 

کار گر ، گرچه فقیر و دست تنگ
دل پُر از نور و ضمیرش بی شرنگ


روستایی شادمان از بوی عید
هفت سینش را کنار ِ سفره چید


ارغوان خود را سفیر انگاشته
پرچم نوروز را ، افراشته


تخم ِ غم را عاشقی برداشته
بذر ِ آزادی به جایش کاشته


این وطن را بی ستم خواهد بهار
تا بپاشد ، بند و حصر وظلم و دار


 نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.