پنج‌شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۹ -
- 09 Apr 2020
14 شعبان 1441 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
شعری در نقد یارانه ها

گویمت از چاله درافتی به چاه                                       گرنگنی پیش خودت را نگاه
آنچه بگفتی همه افسانه است                                         مشکل ما ،جمله زیارانه است
آن هدف بی هدف وبی نشان                                         تیر تو برآن نخورد بی گمان
این هدف هم نیست تورا تیر رس                                  حاصل این کار گرانی است وبس
نقد دهی چند هزاری اگر                                             بابتش از خلق درآری پدر
این هدف بی هدفت بهر چیست؟                                    چونکه قرانی به ته دیگ نیست
حاصل تحریم جهانی است این                                      تا بدهی باج به روس وبه چین
علت برچیدن یارانه چیست؟                                        صدبستانی و دهی جاش بیست
عمر شما بسته به یارانه هاست                                     ورنه عملکرد شما بی بهاست
بودن یارانه به گاه خطر                                             بهرشما بوده بسان سپر
گرسپرافتاد تن آزرده شد                                            ورکه سد افتاد،زمین برده شد
مجری این طرح کسی چون تو نیست                            شیوه اجراش ندانی که چیست
عاقبتش همچو عدالت سهام                                        ماکه ندیدیم بجز اسم ونام
قطعی یارانه نه کاری نکوست                                     تیغ کشیدن به رگ است وبه پوست
تیشه به ریشه زنی ای منحرف                                     تانشده دیر بشو منصرف
 

ارسال به :