پنج‌شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ -
- 19 Apr 2018
03 شعبان 1439 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۸:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
خاتم خوبان

اشرف که بنامید بشر، خالق سبحان                              از عشق محمد نظری کرد در انسان
صد ماه رخ ارجلوه کند همچوهلالی                            ماه تو تمام است به داییره ی امکان
بر چهره خورشید نظر کردم ودیدم                               در مرتبه حُسن تویی خاتم خوبان
از شمس وقمر ظلمت دنیا شده روشن                           خورشید وجود تو بر افلاک فروزان
عشق ازتو برافروخته سیمای دل افروز                        از شرم تو خم شد کمر حسن زنقصان
با یک نفس گل بشودمست جهانی                                 بایک نفست مست شود باغ وگلستان
جنت همه درقامت وموی توهویدا                                نی بوی خوش مشک که در نافه ی پنهان
هر تار سر زلف تو درصبح قیامت                              شد شافع جمعیت یک قوم پریشان
عقل آمده در نزد تو کم مایه وعاجز                             عشق آمده در حلقه ی تو گوش به فرمان
در محضر تو جمله ی هستی به تلمذ                            در دست توانای تو سنگی شده گویان
شد کام حکیمان همه از فضل تو شیرین                       چون کودک خردی که بنوشد زدو پستان
فتوای فقیهان همه در پرده ی وهم است                       هر مسئله ای حل شده در نزدتو آسان
امی تو نئی گنج معانی همه در توست                         هشیار شد از معنی تو واژه ی نسیان
خُلق تو عظیم است ومَلَک درخورآن نیست                  پیش تو مسیح آمده چون تازه مسلمان
چون بو سفیان آمده از لطف تو ایمن                           لب پیش فر وشوکت توبسته زعصیان
در نزد توکی صحبت بیگانه وخویش است                   وارد شده درحلقه ی بیت توچوسلمان
دستان کریمت زسر فضل الهی                                 چندان بگشادی که نشستی تن عر یان
در عرش شدی هم نفس حضرت باری                        در روی زمین با همه همسایه وهم خوان
زنهار ! نگیری گره پرده زرخسار                             هشدار! که در وجد کنی گنبد رقصان
آن به که زبان از پی وصف تو ببندم                            یوسف چو بخوانم زده بر حسن تو بهتان

 

نظرات وارده دریادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.
 

ارسال به :


نظرات
ارسال نظر
Commenting is not available in this weblog entry.