سه‌شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸ -
- 12 Nov 2019
13 ربيع الأول 1441 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
مجید دری: من از نسل ۸۸ام و به این امرافتخارمی کنم
جرس: مجید دری طی نامه ای از ندان بهبهان نوشت:"من از نسل ۸۸ام.وبه این امرافتخارمیکنم . همچنان عهدخودراباموسوی و کروبی ورهنورد،باعزیزانی که دیگردرجمع ما نیستند وبا تک تک زندانیان و هوادارنش تجدید میکنم."

 به گزارش جرس متن این نامه بشرح زیر است:

"باغبانا،زخزان،بی خبرت می بینم آه از آنروزکه بادت، گلِ رعناببرد"

دوماه پیش ازعید درنامه ای از انتخابات نوشتم.آن زمان گفتم که مهم ترین نقشی که می توان بازی کرد، بازی خراب کنی است که حکومت پس از تحمل هزینه های 88 حاضرنخواهدشد باردبگرکوچکترین خطایی به زعم خودمرتکب شود.
انتخابات مجلس نودآزمونی بود که آیا می تواند مهندسی انتخابات92راعملی سازد؟!که جواب گرفت:کاملاً.
نوشتم که فرآیند انتخابات،سوای ازخودِ انتخابات است.با شرکت و تلاش در این فرآیند است که می توان از بلع و هضم لقمه ی آماده ی انتخابات جلوگیری کرد و گام هایی هرچندکوچک درجهت تحمیلِ انتخاباتِ آزادبرداشت.باید یارگیری کردوناگزیر،این امرهزینه برداراست.
طرف مقابل دودستی چیزی به ما نخواهدداد.چون همیشه حق گرفتنی است.از پشتِ کامپیوتروپشتِ چشم نازک کردن برای حکومت و تعارفات تکه پاره کردن برای هم،چیزی بدست نخواهدآمد.
گذشت تاامروز.سکوت کردم و چیزی نگفتم.ناظرونگران اوضاع.آرام آرام بازی شکل رسمی تری به خودگرفت.ودرکمال ناباوری طرف ما آماده بازی میشد.درحالی که کوچکترین تلاشی برای آماده سازی انجام نداده بود.خاتمی با تیزهوشی گریخت.وهاشمی رفسنجانی با سیاست،آنچه میخواست بدست آورد.طیف زیرین،اما به بهانه های واهی سعی در جبران مافات داشت و در جواب اعتراضات میگفتند:تو بیرون نیستی،اوضاع عوض شده،جنبش سبز مُرده،انگارتودرایران زندگی نمیکنی،کجای کاری؟!بیا بیرون ببین چه خبره؟بابا دلت خوشه ها.وضع افتضاحه.فضاکاملاً بسته است.آقایانِ،در ایران زندگی کنِ، فضا فهمِ،بادرکِ بالا!هنوزباورنکرده اید که بخشی ازاین وضعیت بدست ما ساخته میشود!هنوزانتظارداریدبدون کوچکترین هزینه ای به خواسته هایتان برسید؟هنوزگمان میکنید که نتیجه از صندوق رای بیرون می آید.هنوزتصورمیکنید تنها راه رسیدن به دمکراسی از انتخابات،آن هم این چنینی میگذرد؟!
نه!بی گمان چنین نیست.سی و اندی سال است حکومت موفق شده به طُرق مختلف مارا به پای صندوق رای بکشدوهربار خواسته هایمان را برابر آنچه خود می خواسته در آورد.یادم است در جنبش دانشجویی وقتی کسانی را دستگیر میکردندبرای آزادیشان تجمع میکردیم.در همان تجمع چندنفردستگیر میشدند.تجمع بعدیِ مابرای آزادیِ دستگیرشدگانِ تجمع قبلی بود.آنها هربار این بازی را ادامه میدادندوما دردور باطل اسیر.حال،این وضعیت فعلیِ ماست.
جریان روشنفکر،یا تاثیرگذار،یا تحول خواه و یا حتی اصلاح طلبی که از عدم شرکتِ فعال برسد به شرکتِ فعال،از88 برسد به92،از مطالبه برسد به التماس،فاتحه اش خوانده است.
به گمانم "شما" اشتباه محاسباتی دارید نه "جنبش".جنبش قرار نیست دائماً فعالیتی انجام دهد بارز.سران جنبش در حصراند.جنبش زندانیان سیاسی خودش را داردوحرکات زیرزمینی که ازقضا،شما یاازآن می ترسید، یا بی خبرید.از آنجا که در ایران زندگی میکنید وبیرون اززندان.
بی گمان هیچ کدام حتی نمی توانستیم تصورکنیم جنبش88 به وقوع بپیوندد.همین خرده حرکت ها که به چشم شما نمی آمدویا به دید تحقیر به آن نگاه میکردید سیل شد و خودرابروزداد وحتی رهبرانش را به دنبالِ خودکشید.رهبرانی که مردانه پای حرف خودایستاده و در حصرندو حساب دودوتای شماراهم ندارند.اِشکال کار در نبودنِ استراتژی است.از این شاخه به آن شاخه پریدن است.از خاتمی به رفسنجانی،به عارف،که در مناظره اش وقایع 88را لکه ننگ شمرد.به روحانی و احتمالاً در آخر، دست به دامان قالیباف شدن.
آنقدرتغییرات تاکتیکی!!!افزایش یافته که خودهم درمانده اید.چه رسدبه طرف مقابل که گیج و مبهوت مانده و انگشت میگزد.که اینان چه در سردارندکه ما ازآن بی خبریم!!!
حرف ماعدم نظارت استصوابی بود.یادتان هست؟وحال این نظارت حتی به پدرخودهم رحم نکرده،ردصلاحیتش میکنند.این نشانی نخواهد داشت جزاینکه انتخابات کاملاً مهندسی شده است وشرکت یا عدم شرکت مردم،کاملاًعلی السویه و بدون تفاوت برای حکومت خواهدبود.
گواینکه شورانتخاباتی بدون حضورشمامیسرنخواهدبودوشماحال در زمینی بازی میکنیدکه نه تنها بازی خراب کن نیستید،بلکه به طرف مقابل این امکان رامیدهید که با استفاده ازتمام امکاناتِ موجود،تو دهنی محکمی بر دهانتان بکوبد.البته با کمک واستعانت ازخودتان با دست خودتان.
"بازی خراب کنی"شرایطی داردکه شما حتی کوچکترین مشخصه هایش را ندارید.
من از نسل 88ام.وبه این امرافتخارمیکنم.همچنان عهدخودراباموسوی و کروبی ورهنورد،باعزیزانی که دیگردرجمع ما نیستند وبا تک تک زندانیان و هوادارنش تجدید میکنم.
معتقدم انتخابات یک فرصت است وباید از آن استفاده کرد.باید نیروسازی و یارگیری کرد.فعال بود،اما این لزوماً به معنای شرکت در انتخابات نیست،بلکه استفاده از فضای انتخابات است و در آخرازدوستانی که بخاطرمن-شخص خودم را میگویم نه دیگری-تمام فکرو نگرانی خودرا نهاده اند و یکسره به فکرِمن هستند،تقاضا میکنم اندکی هم به فکر خودباشند!این همه رشادت و فناشدن بخاطردیگری!! بس است.کمی هم به فکرخودباشیدوبخاطرمن با آبرووشرافت خودبازی نکنید!!!
اماآسیب شناسی فعالیت هم بماند برای هفته دیگر،پس ازخلق حماسه سیاسی تان!!!

"رهزنِ دَهرنخفته است،مشوایمن ازاو اگرامروز نبرده است،که فرداببرد"
"مجیددری خرداد92"
زندان بهبهان

ارسال به :