چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸ -
- 11 Dec 2019
13 ربيع الثاني 1441 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
کلاه مخملی
اعترافات مسخره در حال پخش است و من گرچه مرغ پخته نیستم اما به خنده می افتم. به راستی چه تصوری از مردم دارند؟ عوام کالانعام  

من کودتا کرده ام از جنس مخملی
به شجاعت بگویم اینک من
از ته قلب خود پشیمانم
و چگونه خود نمی دانند
مردمان که جنس مخمل چیست؟
یک پارچه به پرزهای ریز است آن
که همه به طرز مشکوکی
متمایل به یک طرف باشند
وصله هم بر آن اما
خوب و بی حساب می چسبد

تو فکر می کنی که دیوید لینچ
نهاده نام فیلمش را
مخمل آبی به پوچ و هیچ
من چه گویم که ما اما
رفته ایم سراغ مخمل سبز
تا که آدرس غلط دهیم ولی
ای عجب که دستمان رو شد

و بسی عجب که آن بی ذکاوت رذل
با اسم تابلوش که بوده مخملباف
کرده در کودتا سخنگویی
و دگر اینکه شیخ گمنامی
که به پا خواسته از زاگرس
از دیار سبز \"مخمل کوه\"
لقبش نهاده شیخ اصلاحات
و برای فتنه ها شده رهبر
او به خواب ناز رفته کنون
بار دیگر و نمی داند
که به یک ضرب، ما چنین کوهی
از جا کنیم به تیشه ی فرهاد

عمق فاجعه ولی این بود
که سگ تربیت شده \"مخمل\"
بیت مادر بزرگه را به فریب
کرده بوده بدل، به دفتر کار

و نهان تر از همه اینها
بوده آن که شاه ملعون هم
همچون پدرش زمردی درشت
با رنگ سبز مخملی به کمر می بست
دیگر این که کلاهی یه زیر تاج
از جنس \"مخملی\"، به سر می کرد
اینک ای هوشمند می دانی
که خود\"تاج زاده\" هم حتماً
نسبش می رسد بدان مخمل

به خدا قسم می خورم، که ازین
بیشترکار نمی کند مغزم
بازجوی عزیز از سر لطف
دست ازین سر کچل بردار
تو بقیه را خودت بنویس
هر چه باشد برآن زنم امضا
 

ارسال به :