جمعه ۰۱ آذر ۱۳۹۸ -
- 22 Nov 2019
24 ربيع الأول 1441 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
من کیم ؟ اهل کجاهستم؟ چه کاری می کنم؟خـراگـرباشـد فـراوان خـرسـواری می کنم
پــول اگـربسیاربـاشـد بانـک داری می کنم

ســـودهـا دارم مــن ازایـن انقـــلاب دایـمی
بانک داری ، باغ داری ، دامداری می کنم

بهـره هـامی گیرم ازنـام شهیدان روزوشب
مرده داری می کنم یامـرده خواری می کنم

روزگــاری بـود پنجـی ودهـی مـحبوب مـن
حـالیـا بـی اعـتـنــایـی بــرهـــزاری می کنم

بــوده ام چنــدی طنــاب انـدازپــای دارهـــا
مفتخــرهستم کـه گـاهـی پـایـداری می کنم

دعـوی «الفقرفخـری» مـی کنم دایــم ولـی
درنهـان مـن زنـدگــانی شـاهـواری می کنم

بـی ضمان وبی وثیقه وام می گیرم زبانـک
اعـتـبــاری کسب دربـی اعـتـبــاری می کنم

مـالــک ویــلا وبــاغ وکــارگــاه وخـانــه ام
بهـرایـزگـم کـــردن اظهـــارنــداری می کنم

بـاریـال وبـاتومـن سـودش بـود کـم کـاسبی
مـن ازایـن روکـاسبی پـوند ودلاری می کنم

هــرتجمع را زنـم بـرهـم بـه زوراغـتـشاش
ورنـه بـی بلـوا من احساس خماری می کنم

پشت گــرمی دارم وازهیچکس باکیم نیست
مـن کجـا پـروا زعـزل وبـرکـنـــاری می کنم

سـال هـا بگـذشته است ازانقـلاب ومن هنوز
صرفه چون دارد، برایش بی قراری می کنم

چـون اساسا انقـلابی نیست اکنــون دربساط
لاجــرم بـا دوستــــان کــارتجــــاری می کنم

انـقـــلابی نـیـســت اما دادگــاهش دایــراست
ازبـقـــای دادگـــاهـش کـــامکـــاری می کنم

دادگـــاه انـقـــلاب ابـزارسـرکـوب است ومـن
ازبـــرای مـانــــدن آن پــا فـشـــــاری می کنم

بـازجـویــم ، دادیــارم ، بـازپــرسـم ، قـاضیـم
ازبــرای متهــم خــود حکـــم جـــاری می کنم

تــاکــه بــاشــم بــازجـوی ایـده آل وکــاملـــی
قلـب خـودازرحـم وازانصــاف عـاری می کنم

ازطــریــق حـبــس واعــدام دگــرانــدیـش هــا
سعــی وکـوشـش ازبــرای مانـدگــاری می کنم

ازدگـــرانــدیـش بیـــزارم ولـیـــکـن درعـوض
لطــف بــی حـد درحـق مـداح وقــاری می کنم

اعتنایم نیست بـرقـانون وعـرف وشـرع وحق
بـــرطــریـق مـسـتـبـــدان رهـسپـــاری می کنم

بـودجــه عـمــرانی وآمـوزش و بهــداشــت را
خـرج بمب وراکـت وتانک و شکــاری می کنم

مـی کـنــد دورم چـواســلام شـعـوری ازهــد ف
روزوشــب تـبـلـیـــغ اســلام شـعـــاری می کنم

ایـن همـه گفتم ولیکـن کـس نمـی دانـد درسـت
من کیم ؟ اهل کجاهستم ؟ چـه کـاری میکنم ؟! 

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.


ارسال به :


نظرات
ارسال نظر
مشخصات فردی من را به خاطر داشته باش

*نظرات حاوی کلمات و عبارات رکیک و غیر اخلاقی و همچنین توهین و افترا منتشر نخواهد شد .
**از نوشتن نظر خود به صورت فینگلیش خودداری نمایید.
***از اینجا فینگلیش را به فارسی تبدیل کنید.