دوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۸ -
- 18 Nov 2019
19 ربيع الأول 1441 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
کن زحق جویی وحق گویی حذرگرعاقلی


ای کـه دایم صحبت ازحق وعـدالت میکنی
هیـچ میدانـی کــه تخـریب حکومـت میکنی

کـم بکن هــردم زقـانـون اسـاسـی گـفـتـگـو
ورنـه کشـوررا دچـارضعـف وفترت میکنی

می بـری بـی شک نظـام ملک رازیـرسـوال
چون بـه وضع نـارسـایی ها اشارت میکنی

میکنـــی خـون شهـیــدان وطــن راپـایـمــال
وقتــی ازبیـــداد مسـؤولان شکـایـت میکنی

ازخـرابـی هـاوظـلم وکـج روی هـا دم مـزن
ورنـه با این کـار بـربیگـانه خـد مـت میکنی

بـاعــث تـشـویـش اذهــان عـمـومـی مـیشود
گــرتـوگاهـی صحبت ازدزدی وغارت میکنی

گربه لب آری سخن ازبندوبست ولفت ولیس
بـااجـانـب مـرتبـط هستــی ، خیــانـت میکنی

خــاینـی وکــافــروبــی دیـن وضــدانـقــــلاب
گــرزدزدی وفـســـاد ورانـت صحـبت میکنی

تفـرقـه انـگیــزی وجـاسـوســی واخــلال گــر
صحبـت ارازمشـکــلات ملـک وملــت میکنی

صحـبـتـی ازفقـروبیکــاری ومحـرومان مکـن
تـانگــوینـدت کـه بـا دشمــن رفــاقــت میکنی

گـربـه حصروحبس بـی موردتوباشی معترض
دشــمـنـی بــا د یـــن وارکــان ولایـــت میکنی

شـک بـه تصمیمـات شـورای نگهبـان گـرکنی
یــاراهــل فـتـنــه هـستــی وشـــــرارت میکنی

شـکــوه داری گــرزقـاضـی وبسیـج وبـازجــو
دشـمنـــی بــا انـقــــلابیــون ونهـضــت میکنی

دم مــزن ازحــق کشـــی وظلـم دیـــوان قضــا
ورنــه کـاری زشــت بـرضـد شــریعـت میکنی

گــرکنـدحـق نـاحـق ونـاحـق کنـدحـق دادگــــاه
دم مـزن چـون ازقضاتش هتک حـرمت میکنی

از«لباس شخصی»و«خود سر»گرنمایی انتقاد
دشـمنـــی بــا انقــــلاب ونفــی وحــــدت میکنی

هــربـلایــی بـرســرت آرنـد خـامـوشــی گـزیـن
تــانگـــوینــدت بـه مسـؤولان اهــانــــت میکنی

کـمـتـــرین کیفـــربـرایــت انفــرادی هسـت اگـر؛
درتجمــع هـــای صـلـــح آمیــزشـرکـــت میکنی

کـن زحـق جویـی وحـق گـویـی حـذرگـرعاقـلـی
ورنـه پنهــانی تـونـاگــه رفـع زحمــت میکنی!! 

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.


ارسال به :


نظرات
ارسال نظر
مشخصات فردی من را به خاطر داشته باش

*نظرات حاوی کلمات و عبارات رکیک و غیر اخلاقی و همچنین توهین و افترا منتشر نخواهد شد .
**از نوشتن نظر خود به صورت فینگلیش خودداری نمایید.
***از اینجا فینگلیش را به فارسی تبدیل کنید.