سه‌شنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ -
- 24 Apr 2018
08 شعبان 1439 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۸:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
هفدهم دیماه سومین سالگرد دستگیری دکتر سعید مدنی


درجامعه ای که هرکس سردرگریبان ، کلاه خود را چسبیده تا طوفان حوادث آن را نبرد و به رضایت کاذب خود و خانواده بسنده کرده است، فعالیت اجتماعی و دفاع از حقوق ملت کاربسیارسخت ودشواری است .
شاید شهادت درمیان ملتی که سعی داشت از پیشتازان راه آزادی و حقیقت ،اسطوره والگو بسازد، راحت تر ازفعالیت درازمدت و آهسته درمیان مردمی باشد که مجاهدان گذشته و فدائیان راه وطن را به سخره می گیرند. در چنین شرایطی هزینه دادن ،مقاومت کردن انفرادی کشیدن و تا پای زندان های طولانی ازآرمان و اصلاح اجتماعی دفاع نمودن کار بسیاردشواری است وشاید دشوارترازشهادت ! وهمه زندانیان سیاسی و عقیدتی امروز ایران درچنین شرایطی مقاومت می نمایند. هرچند نگارنده به دلیل ا رتباط و دوستی با دکترسعید مدنی بیش از دیگران تحت تاثیرمنش، شخصیت و صداقت و مردم دوستی وی قراردارم.

سعید را از چندسال قبل از انقلاب ودرفعالیت های اجتماعی وسیاسی آن دوران می شناسم هنگامی که دراوج مبارزه برای تغییرشرایط، درراه آرمان هایش از جان مایه می گذاشت.

درآن دوران شهید دکتر فقیهی ازتلاش های همزمان وی برای مبارزه اجتماعی وارتقاءسطح زندگی خود و خانواده سخن می گفت.

با گذشت زمان و پیروزی انقلاب هرچه آشناییم با سعید بیشترمی شد. و به هرمیزان که سعید در کوران حوادث و مراحل مختلف انقلاب آبدیده ی می گشت ایمان من به دلسوزی صداقت و توانمندی های سعید برای دفاع از آرمان هاو منافع ملی بیشترشده است. ارتباط بیشتر با سعید باعث شده تا بتدریج با خانواده وی نیز آشنا شوم و ازخاطرات مادر و سختی ورنجی که براو رفته اطلاع یابم. هنگامی که مادر به عنوان خان زاده بختیاری از ملاقات های خود با ثریا اسفندیاری درقلعه پدری می گفت . آن زمان که برای استراحت پس از سوار کاری به قلعه پدری آنها می آمده است ،ویا ازپدرسعید که در عنفوان جوانی ودرشرایطی که همسرجوان و فرزندان دراوج نیاز به پدرخانواده دراثرسانحه تصادف فوت می نماید و همسر،دختران و تنها پسرخانواده را تنها می گذارد .حرف ها یی که من هرگز از سعید نشنیده بودم و بیاد ندارم ازخود وخانواده واز مشکلات سخنی گفته باشد.

تلاش فوق العاده خانواده درجهت ارتقاء سطح زندگی ونیز احساس مسئولیت درقبال شرایط جامعه ،همه آنها را به افرادی مردم دوست وموفق تبدیل کرده است وهرکدام از خواهران نمونه ای ازمردم دوستی و تعهد به آرمان های انسانی واجتماعی اندو شرکت فعال درنهادهای خیریه گواه این حساسیت ها و علاقمندی به مردم است.

مادر درشرایط سنی بالا وبیماری قلبی مزمن که امانش را بریده است هر دو هفته یک بار به عشق دیدار فرزند ازاصفهان با هر سختی خودرا به تهران می رساند تا از پله های زندان بالا رود ،از جان خود بکاهد وهمراه با خانواده به سعیداطمینان دهند که همه چیز درخانه حتی بدون حضورتو امن وامان است ونه فقط به سعید بلکه به خانواده سایر زندانیان دلگرمی و امید بدهد.. بارها شنیده ام که می گوید اگرفرزندان ما به این شرایط اعتراض نکنند پس چه کسی از حق مردم دفاع کند . هرچند که دل خون ونگران تر از همه مادر است ودرخلوت و تنهایی چه شب هایی را که برای نبودن سعید با راز ونیاز و یا شکوه و شکایت به صبح رسانده است.

از دست دادن همسر درجوانی ،بزرگ کردن فرزندان ،امید و آرزو برای تنها پسرخانواده هزاران خاطره را در ذهن او زنده نگاه داشته است.مادرسعید مثل همه مادران مایل است بتواند فرزندش را درآغوش گیرد، ببوسد و حداقل اکنون و در دوران پیری درکنار خود داشته باشد.و ازاین ارتباط سرشار از محبت گردد. بارها ازمادرسعید شنیده ام که می گوید درآخرعمر و پس ازآن همه مشکلات مگر فرزندم چه گناهی مرتکب شده است که باید این گونه مورد ستم قرارگیرد.

طی این سال ها هرگز کلمه ای ازنارضایتی و ناخشنودی ازهمسر و فرزندان سعید نشنیده ام . و خانواده باروحیه ای قوی وبسیارامیدوار حامی تلاش های اجتماعی وانسانی سعید بوده اند.

دکتر سعید مدنی طی این سال ها از اولیه ترین حقوق اجتماعی وفردی خود محروم شده ودرزمانی هم که درزندان نبوده عملاً در زندانی بزرگ تر بوده است.محروم از حق کارکردن وامرارمعاش وشغل مرتبط با تخصص و توانمندی او .محروم ازحق یک زندگی امن با حداقل آسایش ومحروم از حق خدمت به مردمی که برای زندگی بهترآنها همه چیز خود را فدا کرده است . هنگامی که کاردربهزیستی به عنوان مشاور را ازدست داد و یا زمانی که از مشاوره پالایشگاه تهران کنار گذاشته شد و یا دورانی که از تدریس در دانشگاه توان بخشی محروم گردیده هرگز خانواده از این ناملایمات برآشفته نگردید وبا آرمان های سعید همراهی کرده است.

سعید اعتقاد راسخ دارد که مردم ایران شایستگی جایگاهی بالاتر از وضع موجود را دارند. رفاه ،تامین اجتماعی ،شغل وآزادی از اولیه ترین حقوق جامعه ایرانی است که ثروت و منابع ملی آنها سالهاست به دلیل سوء مدیریت به هدررفته است.

فعالیت های علمی دکترمدنی منجر به انتشار تعداد زیادی مقاله وکتاب گردیده که می توان به کتابهایی مانند جامعه گرایی و برنامه های جماعت محور،اسیب های اجتماعی –روسپیگری ، کودک ازاری در ایران، اسیب شناسی حقوق کودکان در ایران اشاره کرد..

با آنکه به عنوان یک اصلاح طلب همواره درچارچوب شرایط قانونی تلاش کرده است ولی متاسفانه هزینه سنگینی برای آن پرداخته است.دردستگیری اول مدتی رادرزندان کمیته مشترک سابق طی نموده و درانفرادی چه سختی وآزارها که ندید. در دستگیری دوم همراه با سایر اصلاح طلبان نوروز را درزندان گذراند ومدتها ی زیادی را درانفرادی بسر برد و اینک در دستگیری سوم تا کنون سه سال است که زندان را تجربه می کند،بدون ان که یک روز به مرخصی امده باشد.این همه تبعیض وتفاوت حتی در مقایسه با موارد مشابه به چه دلیل است؟واقعا به کدامین گناه یک نفر مورد ظلم وستم قرار می گیرد. درپاسخ به سئوال ریاست محترم جمهوری که از دانشگاهیان انتظار حضور بیشتر درجامعه را داشتند باید گفت این افراد شجاع ترین وداناترین اعضا دانشگاهی بودند که هم اکنون بخاطر فقط ابراز عقیده درحوزه کارشناسی خود هزینه ای چنین سنگین وطاقت فرسا پرداخت می کنند چه حمایتی از این اساتید به عمل امد؟ همکاران دانشگاهی سعید ناطر بردلسوزی شخصیت انسانی وی می باشند موافق ومخالف به صداقت ،دانایی ودلسوزی سعید مهر تایید می زنند در شرایطی که چنین افرادی به زندان انداخته می شوند نتیجه ای جز بی اعتباری برای نظام وساکت شدن دانشگاهیان نخواهد داشت .

عاملان دستگیری تصور نکنند که با دستگیری امثال دکترمدنی به موفقیت وپیروزی دست یافته اند .ویژ گی های امثال سعید و برجستگی های شخصیتی وفکری آنهادر سطحی است که جز بی اعتباری برای آنها ارمغانی نخواهد داشت. بر اساس تئوری سیستم ها تصور یک رابطه برد وباخت برای حکومت ومردم در دنیای امروز خیال باطلی است .وحدت جامعه ،توسعه ، دوام وبقای حکومت جز ازطریق یک رابطه برد برد با نیروهای اجتماعی داخل بدست نخواهد آمد. دراین راستا آزادی زندانیان سیاسی ونخبه های علمی کشور مانند دکتر مدنی از مقدمات چنین شرایطی است . هرچند جای خوشحالی است که یاد گرفته ایم با بیگانگان از در گفت وگو برای رسیدن به توافق براییم ولی چه بسیار تاسف باید خورد که هنوز سر نیزه های زور وتهدید بر روی بهترین فرزندان این مرزوبوم قرار دارد.

زندانیان سیاسی وعقیدتی را فراموش نمی کنیم وبرای آزادی سعید وهمه زندانیان سیاسی تلاش می کنیم .همه دراین راستا تلاش نمایند ودولتمردان نیز وعده های خود را فراموش نکنند.


نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.


ارسال به :


نظرات
ارسال نظر
مشخصات فردی من را به خاطر داشته باش

*نظرات حاوی کلمات و عبارات رکیک و غیر اخلاقی و همچنین توهین و افترا منتشر نخواهد شد .
**از نوشتن نظر خود به صورت فینگلیش خودداری نمایید.
***از اینجا فینگلیش را به فارسی تبدیل کنید.